Skip to content

Ochrana osobních údajů

K Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě:

V žádném případě je neposkytujeme třetím stranám.
Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené databázi s potřebou autorizovaného přístupu.
Získáváme od vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme ke zpracování Vaší objednávky.
Každý zaměstnanec společnosti Elkoplast, který přijde do styku s Vašimi osobními údaji, byl náležitě poučen o správném a citlivém zacházení s nimi.
Osobní údaje, které o Vás zpracováváme: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, IČO/DIČ firmy

Účel zpracování osobních údajů: žádost o vypracování cenové nabídky, vytvoření poptávky s vašimi kontaktními údaji, fakturace našich služeb

Právní základy zpracování osobních údajů: Čl. Čl. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně údajů – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo aby na základě žádosti dotyčné osoby byla provedena opatření před uzavřením smlouvy, a čl. 10 odst. 1 písm. Čl. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně údajů – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobu dítě.

Zveřejnění údajů: Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

Práva subjektu údajů
Právo na přístup k osobním údajům – Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 obecného nařízení o ochraně údajů. V případě, že o vás získáváme velké množství údajů, můžeme od vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů – K tomu, abychom o vás neustále zpracovávali jen aktuální osobní údaje potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve, jak nastane. V případě, že o vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz osobních údajů – Pokud budou naplněny podmínky článku 14 obecného nařízení o ochraně údajů, můžete požadovat výmaz vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například, pokud jste odvolali váš souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo se pominul účel, pro který jsme vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, pokud jsou potřebné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování osobních údajů – Pokud budou naplněny podmínky článku 18 obecného nařízení o ochraně údajů, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například během toho, jak namítáte správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno během toho, jak si uplatníte vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na přenosnost osobních údajů – Je-li zpracování založeno na vašem souhlasu nebo vykonáváno za účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi a zároveň prováděno automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet vaše osobní údaje, které jsme od vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li o to mít zájem a bude to technicky možné, vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli. Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo namítat vůči zpracování osobních údajů – Zpracováváme-li vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování vykonáváno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat vůči takovému zpracování . Na základě vaší námitky omezíme zpracování osobních údajů a pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost – Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením,

Používáme cookies abychom pro vás zabezpečili ten nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud budete pokračovat v používání této stránky budeme předpokládat, že jste s ní spokojeni.